I boligområderne er der et bredt problemfelt i forhold til tryghed og trivsel. Der eksisterer forskellige udfordringer med den oplevede utryghed, og der bor mange udsatte beboere, fx beboere med psykiske, misbrugs- og/eller sociale problematikker. Der er ofte problemer med adfærd i form af støj og konflikter, men også i form af social isolation. Der iværksættes derfor en række aktiviteter: Tryghedsvandringer, konflikthåndtering/mægling samt aktiviteter til styrkelse af naboskab og sammenhængskraft.

Tryghedsvandringer: Tryghedsvandringerne er planlagte gåture gennem boligområderne, hvor der fokuseres på, hvad der skaber utryghed, og hvor beboerne får mulighed for at påpege og påvirke konkrete utryghedsskabende forhold. På vandringerne deltager beboere, repræsentanter fra boligselskabernes drift, kommune og politi. Der udarbejdes efter hver vandring en liste over de identificerede utryghedsskabende forhold, og hvor det er muligt en ansvarsfordeling i forhold til løsning af problemerne. Et halvt år efter en tryghedsvandring afholdes et opfølgningsmøde, hvor der gøres status. Tryghedsvandringer kan ydermere følges op af temamøder, hvor enkelte problematikker drøftes mere indgående.

Konflikthåndtering/mægling: Der er et særlig fokus på at forebygge konflikter mellem naboer. Den boligsociale medarbejder vil derfor fungere både som direkte konfliktmægler mellem forskellige beboere eller grupper, men vil også i de tilfælde, hvor det er relevant, skabe kontakt til de kommunale opsøgende medarbejdere inden for de forskellige områder.

Aktiviteter til styrkelse af naboskab og sammenhængskraft: Aktiviteterne har til formål at styrke kendskabet og forståelsen blandt forskellige grupper. Aktiviteterne kan tage udgangspunkt i aktuelle problematikker, hvor der er behov for at styrke kendskabet mellem specifikke grupper, men det kan også være aktiviteter, der i mere generel forstand skaber kendskab på tværs. Det kan fx være aktiviteter, hvor børnene i klubben møder de ældre i kvarteret for at skabe kendskab på tværs.

Hvor?
Alle boligområder

Hvem?
Alle beboere