Bestyrelse

ByLivKolding organiseres med en bestyrelse bestående af forretningsførerne og kommunale forvaltningsdirektører. Alle boligsociale indsatser bliver direkte organiseret under ByLivKolding.

Bestyrelsen varetager den strategiske ledelse af helhedsplanen og sikrer, at de boligsociale indsatser koordineres med og udføres i samarbejde med relevante kommunale fagforvaltninger samt boligorganisationerne. Bestyrelsen har fokus på den løbende udvikling og forankring af de mange indsatser i boligområderne. Det er således bestyrelsens ansvar at fastholde den helhedsorienterede tilgang til det lokale arbejde i boligområderne i Kolding.

Sekretariatsledelse

ByLivKoldings ledelse består af sekretariatslederen og den kommunale boligsociale koordinator.

Sekretariatsledelsen er ansvarlig for den daglige drift, betjening af bestyrelsen, følgegrupper, koordinationsgrupper samt dokumentation og evaluering.

ByLivKolding har fokus på balancen mellem kommunale, lokale og tværgående indsatser. ByLivKoldings ledelse er ansvarlig for, at erfaringerne og udviklingen i boligområderne formidles til brug for strategisk planlægning.

Følgegrupper

I relation til hvert af de fire indsatsområder er der etableret en faglig følgegruppe, der går på tværs af boligområderne. Medlemmerne i følgegrupperne er udpeget på baggrund af indholdet i helhedsplanen. Følgegrupperne har ansvaret for den løbende opfølgning på og implementeringen af helhedsplanens fire indsatsområder.

Kvarternetværk

Kvarternetværkene inddrager kommunale såvel som øvrige lokale samarbejdspartnere og afdelingsbestyrelser. Disse kvarternetværk har været centrale aktører i udformningen af denne helhedsplan samt i den helhedsorienterede indsats i lokalområderne og har til formål at skabe fælles ejerskab og udvikling lokalt. Kvarternetværkene har ansvar for at medvirke til koordinering af de mange praksistiltag i de enkelte lokalområder – både aktiviteter, der er iværksat inden for rammen af helhedsplanen samt øvrige aktiviteter.

Koordinationsgrupper

I de enkelte kvarterer fungerer afdelingsbestyrelserne som koordinationsgrupper, hvilket sikrer, at det boligsociale er tæt koblet op på beboerdemokratiet. Afdelingsbestyrelserne er således medansvarlige i forhold til den lokale koordinering mellem det boligsociale og øvrige tiltag i afdelingen. ByLivKolding er ansvarlig for to gange årligt at holde koordinationsgrupperne orienteret om udviklingen i boligområderne og fremdriften i den boligsociale helhedsplan.

 

org. diagram

 

Opdateret 10. januar 2018