I boligområderne er der generelt en udfordring i forhold til børn/unge med manglende tilhørsforhold, og som har behov for støtte til at indgå i ordinære fællesskaber. Der fokuseres derfor på brobygning til fritidslivet og kommunale rådgivnings- og vejledningstilbud.

I Skovparken/Skovvejen-kvarteret og i kvarteret ved Munkebo er der allerede tre eksisterende tilbud, der har kontakt/relationer til en stor gruppe af de lokale børn/unge, og indsatsen tager derfor udgangspunkt i de tilbud. Klubberne tilbyder, som en del af helhedsplanen, i hverdagen og i ferieperioderne brobygning til det ordinære idrætsliv såvel som til kulturtilbuddene i kommunen. I tæt samarbejde med de lokale klubber laves der brobygningsforløb for grupper af børn/unge.

Brobygning til foreningslivet: Brobygningen sker i koordineret samarbejde med kommunens fritidspas-medarbejder og Get2Sport-medarbejderen. Brobygningen kan dels foregå ved, at en gruppe af børn/unge deltager i et forløb i den enkelte forening og dels ved, at foreningerne inviteres ind i boligområderne og præsenterer deres aktiviteter. Helhedsplanen vil tage udgangspunkt i den enkelte unges behov og den enkelte forenings ressourcer.

Brobygning til klubaktiviteter udenfor boligområder: Den kommunale Ungdomsskole er geografisk placeret tæt på Skovparken/Skovvejen-kvarteret og kvarteret ved Munkebo, og derfor vil aktiviteten bestå i at introducere Ungdomsskolens tilbud for målgruppen og skabe tryghed blandt både forældre og børn i forhold til, at den unge deltager i aktiviteterne på Ungdomsskolen.

Brobygning til kulturlivet: De unge introduceres for de lokale kulturtilbud, så der skabes fortrolighed i forhold til denne type af tilbud, således at barnet/den unge på egen hånd kan benytte tilbuddene.

Håndholdt ungeindsats: Som en del af det opsøgende arbejde er der fokus på en håndholdt ungeindsats for de mest udsatte unge. Fokus er på at give de unge nye perspektiver på at indgå i fællesskaber, der skaber positiv værdi for både området og den enkelte selv. Der brobygges derfor til relevante tilbud i helhedsplanen, fx fritidsjob. Fokus er også på at bevidstgøre og styrke den unge i forhold til at tage styring og ansvar for eget liv. Der vil således også brobygges til de kommunale tilbud for målgruppen, fx misbrugsrådgivning og UU-vejledningen.

 

Hvor?

Projektet foregår primært i Skovparken/Skovvejen-kvarteret og kvarteret ved Munkebo, men kan også gælde de øvrige afdelinger i helhedsplanen.

Hvem?

Børn og unge i alderen 10-25 år.