I boligområderne er der en stor andel af børn/unge, som i en tidlig alder færdes på egen hånd i boligområder. Forældrene selv og lokale institutioner/klubber giver udtryk for, at en gruppe forældre har svært ved at få overblik over og forstå deres børns liv. Der iværksættes derfor en række aktiviteter med henblik på at give forældrene viden og redskaber til at understøtte børnenes udvikling: Dialogmøder, forældrekurser, forældrenetværk samt forældreinddragelse.

Dialogmøder/cafémøder: Temamøderne tilbyder forældrene viden om aktuelle temaer. Fx kunne det være med fokus på forældrenes understøttelse af barnets sprogudvikling, læsefærdigheder, lektielæsning og uddannelsesvalg. Forældrene tilbydes ved møderne korte oplæg/workshops, hvor der fx arbejdes med dialogisk læsning eller gives konkret viden og kommunens tilbud.

Temamøderne lægger også vægt på at give forældrene færdigheder og viden i forhold til at gøre deres indflydelse gældende gennem forældrevalgte bestyrelser, forældreråd etc. Møderne skal desuden give en introduktion til børnehaveforældrene om fx SFO-tilbud, hvor der sættes fokus på, hvad det enkelte barn udviklingsmæssigt vil kunne få at positive gevinster ved at gå i SFO.

Dialogmøderne kan både være enkeltstående arrangementer, men kan også fungere som ”appetitvækkere” på forældrekurserne. Dialogmøderne afholdes i tæt samarbejde med de lokale dagsinstitutioner, SFO’er, skoler, PPR samt sundhedsplejen.

Forældrekurser: Kurserne har til formål at give forældrene praktiske værktøjer, de kan anvende i hverdagen. Indholdet på kurserne tilpasses, så de matcher den enkelte målgruppes behov, ønsker og udfordringer.

Kurserne består dels af oplægsholdere, der holder faglige oplæg og dels af undervisning/debat. Kurserne løver typisk over 5-8 gange, og der arrangeres børnepasning og fællesspisning efter behov, hvis det vurderes, at dette er afgørende for, at forældrene deltager, og fremmødet bliver stabilt.

Forældrenetværk: Med afsæt i kurserne og dialogmøderne dannes der netværksgrupper, som giver forældrene mulighed for at kunne mødes og støtte hinanden i fx at anvende metoder og viden, som de har fået gennem deltagelse i kursusforløb.

Forældreinddragelse: Der fokuseres på forældreinddragelse i dagsinstitutionerne for en målrettet tidlig indsats for de mindste børn i boligområderne. Der er indgået et partnerskab med Børne- og Uddannelsesforvaltningen i forhold til en særlig indsats i 6 dagsinstitutioner, hvor størsteparten af børnene i boligområderne er tilknyttet. Der arbejdes målrettet med forældreinddragelse i forhold til det enkelte barns udfordringer og med forældrenes muligheder for at understøtte barnets udvikling i en positiv retning. Samtidigt med forældreinddragelsesindsatsen sætter dagsinstitutionerne ind i forhold til børn, der er udfordret i den sociale og personlige udvikling.

Den samlede indsats i børnehaverne evalueres efter projektets første 2 år.

Parallelt med forældreinddragelsesindsatsen i dagsinstitutionerne fokuserer en mindre indsats på brobygning til SFO og kommunale tilbud. Dette kan delvist foregå ved hjemmebesøg, hvor forældrene får viden om fx SFO og klubtilbud, og dels som brobygningsaktiviteter, hvor forældrene er på besøg i SFO og klubtilbud.

 

Hvor?

Projektet foregår primært i Skovparken/Skovvejen-kvarteret og kvarteret ved Munkebo, men kan også gælde de øvrige afdelinger i helhedsplanen.

Hvem?

Forældre